Archive

Archive for May, 2011

Lotus Notes & domino là gì?

30/05/2011 8 comments

Trong bài viết này tôi xin chỉ nói những thông tin cơ bản nhất về lotus notes & domino.

Lotus notes & domino là sản phầm được phát triển bởi IBM. Lotus Notes & Domino có thể hiểu một cách đơn giản thì nó là một “hệ thống” các phần mềm hỗ trợ làm việc cộng tác.

Lotus Domino: là phần mềm máy chủ, nó gồm có: web server, mail server và ldap server.

Lotus Notes: là phần mềm client, nó gồm có: Lotus notes, domino designer và domino admin.

  • Lotus notes: là phần mềm dùng để chạy các ứng dụng của lotus, có thể là các ứng dụng trên domino server hay các úng dụng trên local. Ở đây, email cũng được coi là một ứng dụng lotus ^^. hay có thể dụng như một mail client để check các mail của hệ thống mail khác như exchange v.v… Chú ý: các ứng dụng của Lotus notes có thể được thiết kế để chạy được trên nền web.
  • Domino designer: phần mềm editor để thiết kế các ứng dụng của lotus.
  • Domino admin: là phần mềm để quán trị hệ thống domino server.

Bài viết sau: cài đặt và cấu hình Lotus notes & domino (cơ bản)

Categories: Lotus Notes & Domino